Gereon Janzing, geobotánico y etnobotánico
Gereon Janzing, geobotánico y etnobotánico

Illots - Islotes - Eilande - Islets

Enllaç / Enlace /Link

Català: Un petit grup d'illots anomenat ses Margalides amb una espècie endèmica de lletrera.

Castellano: Un pequeño grupo de islotes llamado ses Margalides con una especie endémica de lechetrezna.

Deutsch: Eine kleine Gruppe vorgelagerter Inseln namens ses Margalides mit einer endemischen Wolfsmilch-Art.

English: A small group of islets called ses Margalides with an endemic spurge species.

Català: L'illot des Renclí.

Castellano: El islote de es Renclí.

Deutsch: Das Eiland es Renclí.

English: The islet of es Renclí.

Català: Sa Torreta vista des de s'Espalmador

Castellano: Sa Torreta vista desde s'Espalmador.

Deutsch: Sa Torreta von s'Espalmador aus gesehen.

English: Sa Torreta seen from s'Espalmador.

Català: Segons es conta, l'Illa des Penjats es diu així perquè hi havia una forca on s'hi penjaven els pirates.

Castellano: Según se cuenta, la Isla de los Ahorcados se llama así porque allí había una horca donde se ahorcaban los piratas.

Deutsch: Nach dem, was erzählt wird, heißt die Insel der Gehenkten (Illa des Penjats) so, weil dort der Galgen stand, wo die Seeräuber gehenkt wurden.

English: According to what is said, the Island of the Hanged (Illa des Penjats) is called that because there was the gallows where the pirates were hanged.

Català: Es Vedrà és la tercera illa més alta de les Balears després de Mallorca i Eivissa.

Castellano: Es Vedrà es la tercera isla más alta de las Baleares después de Mallorca e Ibiza.

Deutsch: Es Vedrà ist die dritthöchste Insel der Balearen nach Mallorca und Ibiza.

English: Es Vedrà is the third highest island of the Balearics after Majorca and Ibiza.

Català: L'Illa de s'Espartar es diu així perquè allí s'hi recullia espart per fer cordes.

Castellano: La isla de s'Espartar se llama así porque allí se redogía esparto para hacer cuerdas.

Deutsch: Die Insel s'Espartar heißt so, weil dort Espartogras gesammelt wurde, um Schnüre zu machen.

English: The island of s'Espartar bears that name because esparto grass was collected there to produce strings.

Català: L'Illeta de Cala Salada, també anomenada simplement s'Illeta.

Castellano: La Illeta de Cala Salada, también llamada simplemente s'Illeta ("la pequeña isla").

Deutsch: Die Illeta de Cala Salada, auch einfach s'Illeta ("das Inselchen") genannt.

English: The L'Illeta de Cala Salada, also called simply s'Illeta ("the little island").

Català: Les Illetes de Porroig, a l'esquerra l'Illeta Grossa, a la dreta l'Illeta Petita.

Castellano: Las Illetes de Porroig, a la izquierda la Illeta Grossa, a la derecha la Illeta Petita.

Deutsch: Die Illetes de Porroig, links die Illeta Grossa, rechts die Illeta Petita.

English: The Illetes de Porroig, on the left the Illeta Grossa, on the richt the Illeta Petita.

Català: Un penya-segat de l'Illa Murada.

Castellano: Un acantilado de la Illa Murada.

Deutsch: Eine Steilküste der Illa Murada.

English: A cliff of the Illa Murada.

Català: L'Illeta Grossa de Porroig, darrere l'Illeta Petita.

Castellano: La Illeta Grossa de Porroig, detrás la Illeta Petita.

Deutsch: Die Illeta Grossa de Porroig, dahinter die Illeta Petita.

English: The Illeta Grossa de Porroig, behind it the Illeta Petita.

Català: Es Vedranell i es Vedrà.

Castellano: Es Vedranell y es Vedrà.

Deutsch: Es Vedranell und es Vedrà.

English: Es Vedranell and es Vedrà.

Català: Es Vedrà des d'a la vora.

Castellano: Es Vedrà desde cerca.

Deutsch: Es Vedrà aus der Nähe.

English: Es Vedrà from close by.

Català: A l'Illeta Grossa de Porroig s'hi pot passar a gual.

Castellano: A la Illeta Grossa de Porroig se puede vadear.

Deutsch: Zur Illeta Grossa de Porroig kann man hinwaten.

English: To the Illeta Grossa de Porroig it is possible to wade.

Català: L'illa de Tagomago vista des del Pou des Lleó.

Castellano: La isla de Tagomago vista desde el Pou des Lleó ("pozo del león").

Deutsch: Die Insel Tagomago, vom Pou des Lleó ("Löwenbrunnen") aus gesehen.

English: The island of Tagomago, viewed from the Pou des Lleó (lion's well").

Català: Una torre vella a l'illa de s'Espalmador, anomenada Torre de sa Guardiola.

Castellano: Una torre vieja en la isla de s'Espalmador, llamada Torre de sa Guardiola ("de la hucha").

Deutsch: Ein alter Turm auf der Insel s'Espalmador, namens Torre de sa Guardiola ("Turm der Spardose").

English: An old tower on the island of s'Espalmador, named Torre de sa Guardiola ("tower of the savings box").

Català: L'Illa des Porcs, també anomenada Illa den Pou, per l'arquitecte del primer far de l'illot.

Castellano: La Isla de los Puercos (Illa des Porcs), también llamada Illa den Pou, por el arquitecto del primer faro del islote.

Deutsch: Die Schweineinsel (Illa des Porcs), auch Illa den Pou genannt, nach dem Architekten des ersten Leuchtturmes der Insel.

English: The Pig Island (Illa des Porcs), also called Illa den Pou, because of the architect of the islet's first lighthouse.

Català: L'Illeta de sa Corbeta o Negra de Ponent vista des de Soto.

Castellano: La Illeta de sa Corbeta o Negra de Ponent vista desde Soto.

Deutsch: Die Illeta de sa Corbeta oder Negra de Ponent, von Soto aus gesehen.

English: The Illeta de sa Corbeta or Negra de Ponent, viewed from Soto.

Català: Sa Guardiola, al costat de Portinatx.

Castellano: Sa Guardiola, al lado de Portinatx.

Deutsch: Sa Guardiola bei Portinatx.

English: Sa Guardiola next to Portinatx.

Català: Illa de Fonoll Marí, vista des de la platja des Pujols.

Castellano: Illa de Fonoll Marí, vista desde la playa de es Pujols.

Deutsch: Illa de Fonoll Marí, vom Strand von es Pujols aus gesehen.

English: Illa de Fonoll Marí, viewed from es Pujols beach.

Català: Illa Redona, vista des de ses Illetes.

Castellano: Illa Redona, vista desde ses Illetes.

Deutsch: Illa Redona, von ses Illetes aus gesehen.

English: Illa Redona, viewed from ses Illetes.

Català: Escull de Terra, un escull al sud d'Eivissa.

Castellano: Escull de Terra, un escollo al sur de Ibiza.

Deutsch: Escull de Terra, eine Klippe südlich von Ibiza.

English: Escull de Terra, a cliff south of Ibiza.

Català: Es Malví Gros i ses Xelles davant de Platja d'en Bossa.

Castellano: Es Malví Pla y ses Xelles delante de Platja d'en Bossa.

Deutsch: Es Malví Pla und ses Xelles vor Platja d'en Bossa.

English: Es Malví Pla and ses Xelles in front of Platja d'en Bossa.

Català: L'Illa de sa Mesquida i els petits esculls davant.

Castellano: La Illa de sa Mesquida y los pequeños escollos delante.

Deutsch: Die Illa de sa Mesquida und die kleinen Klippen davor.

English: The Illa de sa Mesquida and the small cliffs in front.

Català: Sa Xanga, també anomenada Illa de sa Sal Rossa.

Castellano: Sa Xanga, también llamada Illa de sa Sal Rossa.

Deutsch: Sa Xanga, auch Illa de sa Sal Rossa genannt.

English: Sa Xanga, also called Illa de sa Sal Rossa.

Català: S'Espartar amb s'Espardell de s'Espartar, darrere ses Bledes.

Castellano: S'Espartar con s'Espardell de s'Espartar, detràs ses Bledes.

Deutsch: S'Espartar mit s'Espardell de s'Espartar, dahinter ses Bledes.

English: S'Espartar with s'Espardell de s'Espartar, behind it ses Bledes.

Català: Ses Margalides, l'illa gran a vegades es diu Foradada.

Castellano: Ses Margalides, la isla grande a veces se llama Foradada.

Deutsch: Ses Margalides, die große Insel wird manchmal Foradada genannt.

English: Ses Margalides, the big island is sometimes called Foradada.

Català: Foradada (ses Margalides) des d'a la vora amb la seva vegetació.

Castellano: Foradada (ses Margalides) desde cerca con su vegetación.

Deutsch: Foradada (ses Margalides) aus der Nähe mit ihrer Vegetation.

English: Foradada (ses Margalides) from close with its vegetation.

Català: Es Malví Pla, el més petit dels dos Malvins.

Castellano: Es Malví Pla, el más pequeño de los dos Malvins.

Deutsch: Es Malví Pla, der kleinere der zwei Malvins.

English: Es Malví Pla, the smaller one of the two Malvins.

Català: Es Daus, a l'esquerra es Dau Gros, a la dreta es Dau Petit.

Castellano: Es Daus, a la izquierda es Dau Gros, a la derecha es Dau Petit.

Deutsch: Es Daus, links es Dau Gros, rechts es Dau Petit.

English: Es Daus, on the left es Dau Gros, on the right es Dau Petit.

Català: Molinet (Silene cambessedesii) a s'Espalmador.

Castellano: Silene cambessedesii en s'Espalmador.

Deutsch: Silene cambessedesii auf s'Espalmador.

English: Silene cambessedesii on s'Espalmador.

Català: Paisatge a l'Illa Grossa de Porroig.

Castellano: Paisaje en la Illa Grossa de Porroig.

Deutsch: Landschaft auf der Illa Grossa de Porroig.

English: Landscape on the Illa Grossa de Porroig.

Català: L'Illeta Petita de Porroig, vista des de l'Illeta Grossa.

Castellano: La Illeta Petita de Porroig, vista desde la Illeta Grossa.

Deutsch: Die Illeta Petita de Porroig, von der Illeta Grossa aus gesehen.

English: The Illeta Petita de Porroig, viewed from the Illeta Grossa.

Català: El nom de l'Illa des Canar deixa clar on és.

Castellano: El nombre de la Illa des Canar deja claro dónde está.

Deutsch: Der Name der Illa des Canar macht schon klar, wo sie liegt.

English: The name of the Illa des Canar makes quite clear where it is located.

Català: L'Illa Murada vista des d'a prop de la Cova de Can Marçà.

Castellano: La Illa Murada vista desde cerca de la Cova de Can Marçà.

Deutsch: Die Illa Murada von nahe der Cova de Can Marçà gesehen.

English: The Illa Murada viewed from close to the Cova de Can Marçà.

Català: L'Illa de ses Rates davant de la Platja den Bossa.

Castellano: La Illa de ses Rates delante de Platja den Bossa.

Deutsch: Die Illa de ses Rates vor Platja den Bossa.

English: The Illa de ses Rates in front of Platja den Bossa.

Català: L'Illa Negra de Llevant davant de Soto i Dalt Vila, amb la balisa construïda el 2004.

Castellano: La Illa Negra de Llevant delante de Soto y Dalt Vila, con la baliza construida en 2004.

Deutsch: Die Illa Negra de Llevant vor Soto und Dalt Vila, mit der 2004 erbauten Bake.

English: The Illa Negra de Llevant in front of Soto and Dalt Vila, with the beacon built in 2004.

Català: L'Esponja des de ses Figueretes.

Castellano: L'Esponja desde ses Figueretes.

Deutsch: L'Esponja von ses Figueretes aus.

English: L'Esponja viewed bfrom ses Figueretes.

Català: L'illa de s'Espardell des de l'est.

Castellano: La isla de s'Espardell desde el este.

Deutsch: Die Insel s'Espardell von Osten gesehen.

English: The island of s'Espardell viewed from the east.

Català: Una altra perspectiva des Vedrà i des Vedranell.

Castellano: Otra perspectiva de es Vedrà y de es Vedranell.

Deutsch: Eine andere Perspektive von es Vedrà und es Vedranell.

English: Another perspective of es Vedrà and es Vedranell.

Català: Aigua Dolça davant des Pujols.

Castellano: Aigua Dolça delante de es Pujols.

Deutsch: Aigua Dolça vor es Pujols.

English: Aigua Dolça in front of es Pujols.

Català: L'Illa des Fonoll Marí davant des Pujols.

Castellano: La Illa des Fonoll Marí ("Isla del Hinojo Marino") delante de es Pujols.

Deutsch: Die Illa des Fonoll Marí ("Meerfenchel-Insel") vor es Pujols.

English: The Illa des Fonoll Marí (Sea-fennel Island") in front of es Pujols.

Català: L'Illa de ses Parreres (Roca Bella) a prop des Pujols.

Castellano: La Illa de ses Parreres (Roca Bella) cerca de es Pujols.

Deutsch: Die Illa de ses Parreres (Roca Bella) bei es Pujols.

English: The Illa de ses Parreres (Roca Bella) near es Pujols.

Català: L'Escull d'en Paia i l'Illa Redona davant de la Platja de ses Illetes.

Castellano: El Escull d'en Paia y la Illa Redona delante de la Platja de ses Illetes.

Deutsch: Der Escull d'en Paia und die Illa Redona vor der Platja de ses Illetes.

English: The Escull d'en Paia and the Illa Redona in front of the Platja de ses Illetes.

Català: Casteví al costat de s'Espalmador.

Castellano: Casteví al lado de s'Espalmador.

Deutsch: Casteví neben s'Espalmador.

English: Casteví near s'Espalmador.

Català: Les Illes Negres, darrere es Vedrà i Eivissa.

Catellano: Las Illes Negres, detrás es Vedrà e Ibiza.

Deutsch: Die Illes Negres, dahinter es Vedrà e Ibiza.

English: The Illes Negres, behind them es Vedrà e Ibiza.

Català: En Caragoler entre l'Illa des Penjats i Eivissa.

Castellano: En Caragoler entre la Isla de los Ahorcados e Ibiza.

Deutsch: En Caragoler zwischen der Illa des Penjats und Ibiza.

English: En Caragoler between the Illa des Penjats and Ibiza.

Català: Es Malví Gros a prop de Figueretes.

Castellano: Es Malví Gros cerca de Figueretes.

Deutsch: Es Malví Gros nahe ses Figueretes.

English: Es Malví Gros close to ses Figueretes.

Català: Detall de l'Illa de ses Rates.

Castellano: Detalle de la Illa de ses Rates.

Deutsch: Detail der Illa de ses Rates.

English: Detail of the Illa de ses Rates.

Català: L'illot de s'Encalders, també anomenat En Calders.

Castellano: El islote de s'Encalders, también llamado En Calders.

Deutsch: Die Insel s'Encalders, auch En Calders genannt.

English: The islet s'Encalders, also called En Calders.

Català: La Galera al costat des Vedrà.

Castellano: La Galera al lado de es Vedrà.

Deutsch: La Galera neben es Vedrà.

English: La Galera near es Vedrà.

Català: Es Britjot a prop de Soto.

Castellano: Es Britjot cerca de Soto.

Deutsch: Es Britjot bei Soto.

English: Es Britjot close to Soto.

Català: Illa Murada i sa Ferradura que abans era un illot però ha estat conectada amb Eivissa.

Castellano: Illa Murada y sa Ferradura que antes era un islote pero ha sido conectada con Ibiza.

Deutsch: Illa Murada und sa Ferradura, die früher eine Insel war, aber mit Ibiza verbunden wurde.

English: Illa Murada and sa Ferradura, which used to be an islet but has been connected to Ibiza.

Català: L'Illa de sa Mesquida vista des del llevant.

Castellano: La Illa de sa Mesquida vista desde el este.

Deutsch: Die Illa de sa Mesquida von Osten gesehen.

English: The Illa de sa Mesquida viewed from the east.

Català: L'Illot des Canaret té un metre de distància d'Eivissa.

Castellano: El Illot des Canaret tiene un metro de distancia de Ibiza.

Deutsch: Der Illot des Canaret ist einen Meter von Ibiza entfernt.

English: The Illot des Canaret is one metre away from Ibiza.